OBS!
Pga rådande situation kring Corona kommer endast sedvanliga årsmötesförhandlingar att hållas, detta under söndagen med start kl 11.

Betalande medlemmar i Svenska Överlevnadssällskapet kallas härmed till årsmöte 18 april 2020 kl 11:00
digitalt via länk med hänsyn till Covid-19. Ni medlemmar är varmt välkomna att deltaga och anmälan görs på info@overleva.nu.

 Dagordning för mötet:

 1. Mötets öppnande.
 2. Mötets utlysande enligt ordning.
 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 4. Fastställande av röstlängd.
 5. Föredragningslista.
 6. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 7. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019.
 8. Styrelsens förvaltningsberättelse för det räkenskapsåret 2019.
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tiden revisionen avser
 11. Medlemsavgiften fastställande för kommande år.
 12. Föreningens verksamhetsplan för 2020.
 13. Budget för 2020
 14. Val av ordförande för en tid av 1 år.
 15. Val av ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år:
 16. Val av revisorer för en tid av 1 år.
 17. Val av ledamöter till valberedningen.
 18. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 19. Mötet avslutande
 20. Övriga frågor