Svenska överlevnadssällskapet bildades 1982 mot bakgrund av den överlevnadsforskning som bedrevs inom försvarsmakten. Sedan dess har vi bedrivit utbildning i ämnet överlevnad med syftet är att tillvarata, utveckla samt sprida kunskaper om överlevnad och friluftssäkerhet.”Överlevnadssällskapet ska genom sin verksamhet sprida en väl underbygd och kvalificerad överlevnadskunskap för att öka individens och samhällets överlevnadsmöjligheter vid olika nödsituationer.” (Svenska Överlevnadssällskapets stadgar, § 1.2 Verksamhet)

Varför finns Överlevnadssällskapet? Sverige är ett av Europas mest skogrika länder och vi har dessutom ett starkt intresse för friluftsliv, i såväl skog som på fjäll och till sjöss. Vi har också en infrastruktur när det gäller försörjning av till exempel energi, färskvatten och mat som blivit allt mer känslig för störningar.

Det finns ingen tillförlitlig statistik över hur många människor som hamnar i en nödsituation i Sverige varje år. Årligen inkommer cirka 7000 anmälningar om försvunna personer till polisen. Av dessa är endast ett fåtal fråga om människor som tappat orienteringen och gått vilse i skogen. Det mest vanliga är att försvunna personer håller sig undan av fri vilja, eller att försvinnandet beror på att ett brott begåtts eller på grund av en olyckshändelse. De fall där Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) tillämpas uppgår till flera hundra per år.

Men vare sig man hamnar i en nödsituation på grund av att man råkar komma vilse, drabbas av en olycka eller av att strömmen går så har man nytta av överlevnadskunskaper. För överlevnad handlar om kroppens grundläggande behov och psykiska reaktioner inför det okända och skrämmande, samt olika sätt att handskas med allt detta.

Kunskaper och färdigheter i överlevnad och friluftssäkerhet räcker livet ut. De ger en ökad livskvalitet, glädje och trygghet i skog och mark, men också hemma. Att ha kunskaper om de risker som finns och hur man gör för att undvika dessa ger en ökad säkerhet. Denna trygghet ger en större frihet åt varje form av friluftsliv men även åt vardagen. En förutsättning är att den utbildning man skaffat sig är gedigen. Därför finns Överlevnadssällskapet.

Föreningens syfte är att ta tillvara och sprida kunskaper om överlevnad och friluftssäkerhet på ett seriöst sätt, och målet är att vara den ledande organisationen i ämnet i Sverige. Därför är de kurser som erbjuds rena utbildningar och inga äventyrsarrangemang. Kurserna vilar på en grund av väl dokumenterade, vetenskapligt och praktiskt prövade kunskaper och färdigheter med tonvikt på naturfolkens vetande.

Överlevnadssällskapet är en opolitisk, religiöst obunden och ideell förening utan vinstintressen, varför priserna på kurserna kan hållas låga. En vision är att kunna sprida grundläggande överlevnadskunskaper till alla i samhället, och därmed den livskvalitet, glädje, trygghet och frihet som detta bär med sig. Sedan starten för mer än 30 år sedan har tusentalet personer genomgått Överlevnadssällskapets Grundkurs Barmark. Vi har deltagare på våra kurser från stora delar av Europa och även andra delar av världen.

Överlevnadssällskapets medlemmar
Överlevnadssällskapets medlemmar finns från Ystad i söder till Lannavaara i norr, och även utomlands. Alla åldrar från 16 år och uppåt finns företrädda. Cirka 15 % av medlemmarna är kvinnor. Varför man sökt sig till Överlevnadssällskapet varierar från person till person, men gemensamt för de flesta är ett starkt frilufts- och naturintresse. Andra motiv är intresse för forntida teknik, traditionellt skogsmannaskap och naturfolk, det moderna samhällets sårbarhet (hemskydd) eller ett ekologiskt hållbart samhälle (långsiktig överlevnad). Eller så ser man överlevnad bara som en spännande och avancerad form av friluftsliv.

Anledningarna till att man stannar kvar som medlem är också många. En viktig sak är möjligheten att få ta del av den kunskapsbank som föreningens medlemmar tillsammans utgör. Ämnet är mycket dynamiskt och det finns alltid mer att lära för den som vill.