Betalande medlemmar i Svenska Överlevnadssällskapet kallas härmed till årsmöte 15 april 2023
Vi samlas kl 13:00 i Klockhammar OK alfvernas klubbstuga utanför Örebro
Årsmötet startar kl 14:00

Efter årsmötet finns tid för samkväm och bastu. En enklare middag serveras kl 18:00

Möjlighet till övernattning i stugan (sovsal) eller eget boende i tält/hängmatta finns.
Frukost på söndag morgon och därefter gemensam skogspromenad

Medlemmar är varmt välkomna att deltaga och föranmälan görs på info@overleva.nu.

 Dagordning för mötet:

 1. Mötets öppnande.
 2. Mötets utlysande enligt ordning.
 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 4. Fastställande av röstlängd.
 5. Föredragningslista.
 6. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 7. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022
 8. Styrelsens förvaltningsberättelse för det räkenskapsåret 2022
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tiden revisionen avser
 11. Medlemsavgiften fastställande för kommande år.
 12. Föreningens verksamhetsplan för 2023
 13. Budget för 2023
 14. Val av ordförande för en tid av 1 år.
 15. Val av ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år:
 16. Val av revisorer för en tid av 1 år.
 17. Val av ledamöter till valberedningen.
 18. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 19. Mötet avslutande
 20. Övriga frågor